Radiostilte over de Meibloemsite

Foto: fcdebuurt.org
Foto: fcdebuurt.org

In december 2015 keurde de Gemeenteraad de zaak van de wegen af die noodzakelijk was voor de verkaveling van de Meibloemiste (de terreinen van de vroegere bowling en meubelfabriek in de Meibloemstraat in de Brugse Poort). Schepen Tom Balthazar gaf toen aan dat de stad zich nog steeds bereid toont de site aan een redelijke prijs aan te kopen.

Tijdens de Gemeenteraad van februari 2016 vroeg ik de schepen naar een stand van zaken. Hij antwoordde dat er door de ontwikkelaar geen rechtsmiddelen werden aangewend tegen de beslissingen van de Gemeenteraad en het College. Volgens de dienst stedenbouw is er op dit moment ook geen nieuwe aanvraag, noch is er een afspraak tot vooroverleg. De stad voerde nog geen nieuwe gesprekken over een mogelijke aankoop. Het aanbod om de site te kopen voor de aankoopprijs werd in december kenbaar gemaakt en geldt nog steeds. De bal ligt nu in het kamp van de ontwikkelaar.

Weigering verkaveling Meibloemsite

Komende maandag staat de verkavelingsaanvraag voor de Meibloemsite op de agenda van de gemeenteraad. Zoals eerder al aangekondigd, vraagt het college aan de gemeenteraad om de aanvraag niet goed te keuren.

Foto: fcdebuurt.org
Foto: fcdebuurt.org

Belangrijk en opmerkelijk: in de argumentatie voor dit negatief advies wordt veel aandacht besteed aan de densiteit van de Brugse Poort. Het voorzien van zoveel woningen in een thans niet bewoond binnengebied, zo luidt het, is in deze bijzonder dicht bevolkte wijk niet wenselijk. Daarmee volgt het college een van de belangrijkste bezwaren van de buurtbewoners.  Lees verder

Meibloemsite: deuren dicht, maar nog geen nieuwe aanvraag

Eind vorige maand gingen de deuren van de voormalige meubelfabriek Van den Berghe-Pauvers dicht. Noch de vzw’s die de site twee jaar lang lieten bruisen, noch de buurtbewoners kregen van de ontwikkelaar enige uitleg. Bij schepen Tom Balthazar polste ik naar meer informatie over de toekomst van de Meibloemsite. Veel nieuws viel er helaas niet te melden: er vond wel al overleg plaats, maar er kwam nog geen nieuwe verkavelingsaanvraag. Wel opmerkelijk: de stad heeft de ontwikkelaar aangeboden om de panden tegen de door de ontwikkelaar betaalde aankoopprijs te kopen. Zij toonden zich hiertoe niet bereid.

Foto: fcdebuurt.org
Foto: fcdebuurt.org

Lees verder

Stand van zaken Meibloemsite

Tijdens het vragenuur van de Gemeenteraad van maart 2014 vroeg ik schepen Tom Balthazar naar een stand van zaken over de Meibloemsite in de Brugse Poort.

(Letterlijk) Vraag naar de stand van zaken Meibloemsite

Het is intussen een jaar geleden dat de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning betreffende de Meibloemsite in de Brugse Poort op het nippertje werd teruggetrokken. Dit tot de tevredenheid van de vele omwonenden die hun bezwaren hadden geuit.

Wat is de stand van zaken van de toekomstige ontwikkeling van de Meibloemsite? Heeft er intussen overleg plaatsgevonden tussen de stad, de eigenaars en/of de bewoners? Zo ja, wat was daarvan het resultaat?

(Letterlijk) Antwoord van schepen Tom Balthazar

Op 14 november 2011 organiseerde de ontwikkelaar Acasa/Urban Link een informatievergadering voor de buurt om het woonproject op de terreinen van de voormalige bowling Meibloem en de meubelfabriek Van den Berghe-Pauvers toe te lichten. De stad was hier ook op aanwezig en schetste het ruimere kader van de Brugse Poort.

Daarnaast nodigde ik op 17 februari 2012 de mensen van de Precaire Puzzel uit om het project samen met hen te bespreken.

Eind 2012 dienden de ontwikkelaars hun verkavelingsaanvraag in. Deze werd echter begin 2013 terug ingetrokken.

Kort na de intrekking van de verkavelingsaanvraag eind maart 2013 is er een overleg geweest tussen Dienst Stedenbouw en de projectontwikkelaar waarbij diverse opmerkingen en suggesties werden meegegeven. Tot op heden heeft de dienst echter nog geen nieuwe plannen of aanpassingen gezien.

Sinds de intrekking heeft er ook geen overlegmoment meer plaatsgevonden met de projectontwikkelaars en/of architecten. Eventuele wijzigingen aan de plannen zijn dus op vandaag niet gekend bij de Dienst Stedenbouw. Er is eveneens tot op heden geen nieuwe verkavelingsaanvraag ingediend.

Enkele buurtbewoners hebben bij de Dienst Stedenbouw geïnformeerd naar de stand van zaken voor de Meibloemsite. Deze hebben hetzelfde antwoord meegekregen.

Het lijkt aangewezen dat, gezien de vele vragen uit de buurt, de projectontwikkelaars nog een informatievergadering organiseren voor de buurt. Dit initiatief ligt echter bij hen, wij kunnen enkel de suggestie doen.