Zekerheid voor iedereen: met sterke kinderopvang, échte praktijktesten & meer aandacht voor een gezonde omgeving

Ik ben geboren in Gent en had het geluk in een warm nest op te groeien. Ik kreeg er waarden mee die ik koester: respect, gelijkwaardigheid, eerlijkheid. Politiek kreeg ik niet met de paplepel mee, maar was een weloverwogen keuze na enkele jaren werken rond thema’s als armoede, welzijn en kinderrechten. Ik ben socialist omdat wij streven naar een maatschappij gebaseerd op solidariteit en gelijkwaardigheid. Ik geloof niet dat een individu alleen verantwoordelijk is voor zijn lot, maar wel in sterke, herverdelende structuren die het beste in mensen naar boven halen. Dit is mijn engagement: ik zoek kritisch, maar positief en samen met zoveel mogelijk bondgenoten naar wat echt werkt om onze samenleving beter te maken. Voor iedereen.

Na 6 jaar Gentse gemeenteraad, ben ik sinds enkele maanden schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen. Ik vind het fantastisch om mee te werken aan een warme stad voor alle Gentenaars. Ik zal de komende 6 jaar alles geven voor een stad waarin iemands afkomst, gender, handicap… geen rol speelt in de kansen die men krijgt. Voor warme wijken, waaraan burgers zelf mee vorm kunnen geven en waar we elkaar in een groene, gezonde omgeving kunnen ontmoeten.

Maar om dat mogelijk te maken, moet ook de Vlaamse overheid mee. Daarom sta ik ook deze keer met volle overtuiging op de lijst. Van op de voorlaatste plaats steun ik onze topkandidaten voor het Vlaams Parlement. Sterke kandidaten als Conner, Freya, Kurt, Issam, Sven en eerste opvolger Emine wil ik in het Vlaams Parlement en nog liever: in de Vlaamse Regering! Daar kunnen zij mee zorgen voor een sociaal klimaatbeleid, betaalbare en betrouwbare zorg, een gelijkekansenbeleid met échte praktijktesten. Omdat we samen solidariteit en emancipatie in de praktijk kunnen brengen. Omdat we samen werk kunnen maken van een warme samenleving waarin er zekerheid is. Voor iedereen.

Astrid De Bruycker, Plaats 26 – Vlaams Parlement

Samen van de toekomst dromen

Gent maakt zich op voor een nieuw meerjarenplan. Op dit moment schrijven we de grote lijnen uit van het beleid van de komende zes jaar.

Wil je samen van de toekomst dromen, maar ook kritisch naar de bouwstenen van vandaag kijken? Kom dan langs op het open gespreksforum op 9 mei. We praten er over drie grote thema’s: Gent, de stad van de toekomst op het vlak van beleidsparticipatie, stad die keihard werkt aan gelijke kansen, stad met sterke, warme wijken.

We hebben het op dit gespreksforum vooral over de grote prioriteiten en de lange termijn. Het gespreksforum vormt één schakel in een breder participatietraject. We blijven in gesprek met partnerorganisaties, adviesraden en verenigingen van kwetsbare Gentenaars. In het najaar van 2019 volgen nog overlegmomenten over de ontwerpen van de beleidsnota’s. Je bijdrage is voor ons op elk moment in dit traject waardevol.

Samen kunnen we onze mooie stad nog beter, wijzer en warmer maken. Kom jij ook?

Afspraak 9 mei om 18 uur in De Stroom (Franklin Roosveltlaan 1, 9000 Gent).

Klik hier voor het programma en om je in te schrijven.

Samen onze stad beter, wijzer en warmer maken

Op vrijdag 3 mei 2019 heeft het Gentse stadsbestuur formeel zijn engagement uitgesproken voor een participatieve aanpak van de beleidsnota. Op basis van het bestuursakkoord komen er nieuwe beleidsnota’s om Gent beter, wijzer en warmer te maken. De ambitie is om participatie van in het begin van de beleidsperiode te verankeren en het voor elke Gentenaar mogelijk te maken om bij te dragen aan de plannen voor de stad. Daarbij is er specifieke aandacht voor kwetsbare groepen. 

We willen de Gentenaars alle kansen geven om hun wijk, om onze stad mee vorm te geven. Het is belangrijk partners en burgers van bij het begin van de legislatuur te betrekken. We vermijden ‘stadhuistaal’ en voorzien duidelijke en verstaanbare plannen, een eerste noodzakelijke voorwaarde om de stem van kwetsbare Gentenaars te horen.

De opdracht stopt niet bij het verzamelen van ideeën. Er moet ook een terugkoppeling volgen waarom bepaalde zaken wel en andere niet worden verwerkt. In de loop van de bestuursperiode volgen nog inspraakmomenten. Halfweg de legislatuur wil het stadsbestuur samen met de Gentenaars evalueren hoe het loopt en bijsturen waar nodig.

Meer info over de engagementsverklaring vind je hier

Nieuwe ontmoetingsplek voor mensen met psychische problemen

In de wijk Nieuw Gent opende op woensdag 1 mei 2019 het aanloophuis Poco Loco. Het is een nieuwe ontmoetingsplek voor mensen met psychische problemen. Een plek waar men andere mensen leert kennen, in een ontspannen sfeer een babbel kan doen en waar men kan deelnemen aan verschillende activiteiten.

De Stad Gent en Woningent willen van Nieuw Gent via het stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw Gent Vernieuwt’ opnieuw een levendige wijk maken waar het aangenaam wonen en leven is. Zo worden woontorens vervangen door nieuwe sociale woningen. Omdat het in dit stadsvernieuwingsproject niet enkel over stenen maar ook over mensen gaat, zet de Stad Gent in op de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Vanuit sociale regie (Dienst Welzijn en Gelijke kansen) werd dan ook beslist om een samenwerking met Poco Loco op poten te zetten. Poco Loco is een organisatie voor en door mensen die om een of andere reden hun weg niet altijd vinden. Iedereen is welkom om langs te komen, mee te koken of deel te nemen aan de activiteiten. Voor de wijk Nieuw Gent is mobiel werker Jan Dendas het aanspreekpunt, zowel voor bewoners als voor de organisaties actief in de wijk.

Met het aanloophuis in de Francisco Ferrerlaan heeft Stad Gent zeer goede ervaringen. Daarom investeert Stad Gent in een tweede aanloophuis in Nieuw Gent, waar psychische kwetsbaarheid een problematiek is die sterk speelt. Poco Loco vormt een pleisterplaats, en gaat creatief en op maat aan de slag met bezoekers. De werking wordt ook zeer goed ingebed in de buurt.

Burgerbudget moet burgerbegroting worden

Het is mijn ambitie om meer geld vrij te maken voor het burgerbudget, meer dan de 1.350.000 euro van de eerste editie. Maar ik wil ook dat er méér inwoners bij betrokken zijn.

In oktober 2017 maakte het stadsbestuur de 109 kandidaten bekend die een deel van de koek wilden van het Burgerbudget. 15.277 Gentenaars stemden daarna voor hun favoriete project en zorgden er zo voor dat er geld ging naar onder meer de ­Geveltuinbrigade, de Bostorie en de Montereykiosk in het Citadelpark.

In het bestuursakkoord staat dat het Burgerbudget terugkeert. Maar ik denk eraan om het te laten evolueren naar een Burgerbegroting. Dan kunnen buurten, wijken en deelgemeenten meer worden betrokken. Als we hen polsen naar hun noden, dan kunnen specifiek daarop voorstellen worden ingediend.

Nu was het te veel een wedstrijd die werd gewonnen door de mensen met het leukste idee en de actiefste achterban. Wij willen dat de inwoners mee vorm mee geven aan Gent.

Minder beton, meer groen

Bijna één inwoner op de vijf in de buurt van het Miljoenenkwartier is jonger dan achttien en toch is er nauwelijks groen om te spelen. Dat komt omdat het Paul de Smet de Naeyerpark historisch beschermd is, en er dus geen speelterreinen aangelegd konden worden. Maar daar komt binnenkort verandering in dankzij een bijkomende parkzone.

We streven er naar om in totaal 1500 m² verharding uit te breken. In de plaats krijgen we één groot park van 3,75 hectare. Dat is bijna acht voetbalvelden groot. Zo geven we ook extra ruimte aan kinderen en jongeren om te spelen. In de bijkomende parkzone wordt plaats gemaakt voor een nieuw speelterrein. De inrichting van het park zal in samenspraak met de buurtbewoners gebeuren.

We willen de omgeving ook fietsvriendelijk inrichten met een veilige doorsteek naar het station en het stadscentrum. Ook naar de Klim-scholengroep in de Sint-Pieters­aalststraat wordt het makkelijker fietsen.

Meer info over de plannen kan je lezen op https://persruimte.stad.gent/170724-stad-gent-start-twee-proeftuinen-voor-ontharding

Nieuw buur(t)huis Watersportbaan: een plek waar buren samenkomen

Tegen eind 2021 komt er aan de Watersportbaan een nieuw wijkhuis. Daarmee willen we een ontmoetingsplaats creëren voor de bewoners van de dertien woontorens en 1.500 sociale woningen in de omgeving.

De omgeving van de Watersportbaan heeft maar weinig sociale en economische voorzieningen. Binnenkort start wel de bouw van het nieuwe wijkgezondheidscentrum en daar wilden we dit wijkhuis aan koppelen. Het worden twee aparte gebouwen op dezelfde site aan de Neermeerskaai, waar vroeger de Kring gevestigd was.

Het wijkhuis moet de sociale cohesie bevorderen en eenzaamheid bij de bewoners van de torens tegengaan. Hoe het gebouw er zal uitzien, moet nog worden beslist en de invulling wordt deels overgelaten aan de buurt. Maar zaken als een moestuin, upcycling, klusjesdiensten zijn er allemaal mogelijk.

Astrid wil meer

Astrid wil meer centen voor wonen

astridenemilie

 Terwijl deze week volop het debat over sociaal wonen woedde, organiseerden Emilie Peeters en ik de ‘Week van het wonen’. We interviewden elke dag een expert of ervaringsdeskundige over wonen in Gent. Over hoe zij het verschil maken, over wat er werkt, welke heilige huisjes ze willen zien verdwijnen en ook: hun verborgen Gentse parel.
 Een vaststelling: the next big thing will be a lot of small things. Tussen sociaal wonen aan de ene en de private markt aan de andere zijde, liggen experimentele, maar succesvolle praktijken die het verschil kunnen maken voor wie uit de boot valt.

  • Op maandag 1 oktober gingen we in gesprek met Bert Van den Broele van Het Pandschap. Met hun collectieve renovaties zorgen ze voor meer kwaliteitsvolle woningen, die kwetsbare Gentenaars kunnen huren via het Sociaal Verhuurkantoor. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Op dinsdag 2 oktober praatten we met Nesrin Dinc, een jonge Gentse vrouw, die haar ervaringen in de zoektocht naar een betaalbare woning in onze stad met ons wil delen. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Met Pascal Debruyne, voorzitter van Samenlevingsopbouw Gent en als vrijwilliger actief met dakloze gezinnen, gingen we op woensdag 3 oktober in gesprek over gezinnen in precaire omstandigheden. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Op donderdag 4 oktober praten we met Karel Lootens, sociaal ondernemer en initiatiefnemer van wooncoop, een wooncoöperatie die onder het motto ‘huren bij jezelf’ goed wonen betaalbaar wil maken voor een breed publiek. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Op vrijdag 5 oktober mochten we op de koffie met Veerle Vyncke. Zij vertelt ons over haar ervaringen als ‘goede buur’ in het woonproject Convent 22. Dat biedt een plek aan 8 mensen met autismespectrumstoornis om zelfstandig te wonen in een aangepast kader. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Op zaterdag 6 oktober gingen we live met Trui Maes, die vanuit Samenlevingsopbouw Gent het project Dampoort Knapt Op opvolgde. Ook Els Gusse, zelf bewoner van een van de woningen die binnen het project werden gerenoveerd, schoof mee aan tafel. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Tot slot blikt ik  Emilie terug op de zes interviews en gaven we duiding bij wat ons het meest is bijgebleven en hoe we er als politici mee aan de slag willen.
    The next big thing will be a lot of small things. Tussen sociaal wonen aan de ene en de private markt aan de andere zijde van het continuüm liggen experimentele, maar succesvolle praktijken die het verschil kunnen maken voor wie uit de boot valt.” Je kan het interview hier herbekijken.