Meer kinderen… in een fijne en veilige opvang

Vorige week stelde ik tijdens de commissie Onderwijs een mondelinge vraag over de organisatie van buitenschoolse opvang en vrije tijd in Gent. Er staan immers als enkele jaren belangrijke evoluties in de sector en in de Vlaamse regelgeving op til. Een conceptnota voor een nieuw Vlaams decreet ligt er al sedert 2015, maar verder blijft het erg stil. Het nieuwe decreet zou het aanbod van alle actoren die zich bezighouden met de opvang en de vrije tijd van kinderen vanaf 2,5 jaar dichter bij elkaar moeten brengen. Denk aan opvang op school, maar even goed het aanbod van sportclubs of een muziekacademie. Een belangrijke regierol ligt daarbij weggelegd voor het lokaal bestuur.

kinderen9_zonder_doorzichtige_laag

Waarom is dit belangrijk voor Gent?

 • Omdat de vraag heel groot is, getuige dit onderzoek dat de Stad Gent liet voeren bij 1.200 Gentse ouders, sleutelfiguren en kinderen.
 • Omdat het aanbod te beperkt en te versnipperd is. In 2016 waren er voor 25.607 kinderen tussen 3 en 12 jaar slechts 1.350 erkende plaatsen buitenschoolse kinderopvang. In de ene school is de opvang georganiseerd door gediplomeerde kinderverzorgers, in de andere houdt 1 persoon hoogstens toezicht op een speelplaats met 50 tot wel 100 kinderen tussen 2,5 en 12. Dat is geen verwijt naar de scholen, laat staan naar de personen die, vaak met heel veel toewijding, voor dat toezicht zorgen. Maar het is zelfs met de beste bedoelingen onmogelijk om zo een kwaliteitsvolle opvang te garanderen.
 • Omdat de financiering vanuit Vlaanderen structureel tekortschiet en er voorlopig geen enkel signaal is dat dit zal rechtgetrokken worden. Van de 1.350 hierboven vermelde plaatsen zijn er een luttele 131 plaatsen gesubsidieerd door Vlaanderen.

playground-691129_1280Ik heb heel veel waardering voor de inspanningen die de stad, de scholen van alle netten en de organisaties in de vrije tijd de voorbije jaren deden om met hun aanbod tegemoet te komen aan de stijgende vraag van ouders en kinderen. Vele voorbeelden hiervan lees je hieronder in het antwoord van schepen Decruynaere. De stad kaartte dit thema ook meermaals aan bij de Vlaamse regering, en terecht. De grootste inspanning moet immers nog komen en zal een gedeelde inspanningen moeten zijn van de Vlaamse overheid, de lokale overheid en alle partners op het terrein. Zeker indien we een aanbod willen dat voor alle kinderen toegankelijk is, ook voor zij die opgroeien in een gezin met minder financiële slagkracht. Opvang en vrije tijd zijn er immers niet alleen opdat ouders zouden kunnen werken, maar ook omdat ze bijdragen tot de ontwikkeling van al onze kinderen en jongeren.

Schermafbeelding 2018-09-17 om 08.58.41
Het Nieuwsblad, 15/9/18

Meer weten?

 • Hier vind je het hoofdstuk over onderwijs uit het verkiezingsprogramma van sp.a en Groen voor Gent.
 • Onder dit bericht lees je de volledige tekst van mijn vraag en het antwoord van de schepen.
 • Hier lees je het artikel dat het Nieuwsblad schreef over dit onderwerp.

 

(Letterlijk) Mondelinge vraag van raadslid Astrid De Bruycker: Opvang en vrije tijd van kinderen

In maart van dit jaar werden de resultaten van het onderzoek ‘opvang en vrije tijd op maat van kinderen en ouders in Gent’ voorgesteld. Een bijzonder boeiend onderzoek waarin de Stad Gent meer dan Lees verder

Meer eenvoudige en sociale administratie in Stibo

Heel fijn nieuws voor ouders met een kindje in een stedelijke initiatief voor buitenschoolse opvang (Stibo): de stad gaat de administratie een stuk eenvoudiger en socialer maken.

playground-691129_1280

In de commissie van september 2017 bespraken we de ouderbevraging in verband met de stedelijke kinderopvang. Ouders met een kind in een stedelijk initiatief voor buitenschoolse opvang (Stibo) zijn over het algemeen heel enthousiast over die opvang. Een belangrijk verbeterpunt is wel de administratie.

Tijdens de commissie deed ik drie voorstellen om de administratie van de Stibo’s eenvoudiger en socialer te maken.

Drie keer goed nieuws nu:

 1. Het systeem van de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen GAF wordt afgeschaft voor de Stibo’s 
 2. Ouders moeten voortaan enkel aan het begin van het jaar een basisplan meegeven 
 3. In de communicatie zal voortaan duidelijker zijn dat je als ouder zowel online kan plannen als bij een medewerker in het Stibo. 

 

In de commissie van vanavond herhaalde schepen Elke Decruynaere niet getrouwd te zijn met Lees verder

Meer lekker eten: elk kind een gratis, gezonde maaltijd

“Elk kind een gratis, gezonde maaltijd”

‘Deze Week’ vroeg me naar mijn wildste dromen voor Gent. Niet makkelijk om er eentje uit de kiezen, maar deze is het geworden: ik droom ervan dat elke leerling op school gratis een gezonde maaltijd kan krijgen. Dat is geen onnodige extra als je weet dat één Gents kind op vijf in armoede opgroeit. Elke dag komen er leerlingen met lege boterhamdozen naar school. Ook voor alleenstaande ouders, of koppels die met twee gaan werken, is ’s avonds vers en gezond koken niet altijd vanzelfsprekend.

In Finland krijgen kinderen al jaren een gratis, gezonde maaltijd op school. De Finnen zien dit als een investering in de toekomst: als alle kinderen op school gezond kunnen eten, dan draagt dat bij tot hun ontwikkeling en tot gelijke kansen. Het is tegelijk een investering in lokale landbouw. En het biedt kansen voor tewerkstelling, zowel in de keuken als op het veld.

In het stedelijk onderwijs hebben we werk gemaakt van gezondere en duurzame schoolmaaltijden. Tegelijk voerden we een sociaal tarief in, zodat dit ook betaalbaar is voor mensen met een bescheiden inkomen. Helaas laat minister Homans niet toe dat we de 1 euro-maaltijden voor kinderen in armoede via de scholen aanbieden. Een gemiste kans.

De stad onderzoekt verder hoe we lokale boeren kunnen betrekken. Er komen proefprojecten waarbij leerlingen een maand lang elke dag een locale, ecologische en faire maaltijd eten voor een betaalbare prijs. Kortom: dromen is goed, doen is nog beter!

Schermafbeelding 2018-01-08 om 10.53.51

3 concrete voorstellen om de administratie van STIBO’s eenvoudiger en socialer te maken

boy-722420_1920Ouders met een kind in een stedelijk initiatief voor buitenschoolse opvang (Stibo) zijn over het algemeen heel enthousiast over die opvang. Dat blijkt uit een ouderbevraging die de stad zelf organiseerde. Ik kan er zelf ook sedert anderhalf jaar over getuigen: de opvang in de stibo’s, de zorg en liefde waarmee de medewerkers de kinderen omringen zijn goud waard. Maar: de administratie is voor veel verbetering vatbaar… Daarom heb ik enkele concrete voorstellen aan schepen Elke Decruynaere en de diensten voorgelegd. Lees mee en laat me gerust je feedback weten.

 1. GAF = Kafka! Schaf de GAF af voor de Stibo’s. En doe er alles aan om een wijziging van het Vlaams beleid af te dwingen.

De gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (GAF) zijn een gevolg van het Vlaamse beleid rond kinderopvang. Dat stelt: ‘bestellen is betalen’. Elke dag waarop je opvang reserveert, moet je ook betalen. Dit met uitzondering van 18 dagen voor voltijds ingeschreven kinderen. Dat is op zich al weinig (minder dan het wettelijk aantal verlofdagen, om maar iets te zeggen), maar: ook ziektedagen vallen hieronder! Dus: als je kindje ziek is en je GAF-dagen zijn op, dan mag het niet naar de opvang, maar moet je betalen.

 1. Schrap de maandelijkse aanpassing van het basisplan voor de Stibo’s. Laat ouders aan het begin van elk semester aangeven hoeveel opvang ze doorgaans zullen nodig hebben.

Tot voor kort was het zo dat je tijdens de eerste twee weken van de maand de opvang moest plannen voor de maand erna. Vanaf september is die termijn iets verbeterd. Je kan nu in de laatste twee weken van de maand nog aanpassingen doen aan de laatste twee weken van de volgende maand. Concreet: op 30 september moet je weten of je op 30 oktober je kind om 16, 17 of 18 uur gaat afhalen. Hoeveel ouders kunnen dit? Gevolg is dat veel ouders gewoon maximaal inschrijven en het doel (namelijk: een goed zicht krijgen op hoeveel kinderen aanwezig zullen zijn en personeel naargelang kunnen inzetten) een stuk verloren gaat.

 1. Bied ouders de keuze om hun planning online in te geven of in de Stibo bij een medewerker.

Vandaag kan je ook al in de Stibo onder begeleiding je planning invullen. Dat is belangrijk voor ouders die niet zo goed met computers en het internet overweg kunnen of die het Nederlands niet machtig zijn. Maar: het is een uitzondering op de regel. De regel blijft: online invullen. Dat vind ik onnodig drempelverhogend voor kwetsbare ouders, voor wie we de toegang tot dienstverlening zoals kinderopvang net laagdrempeliger zou moeten zijn.

 

Ervaringsdeskundigen armoede geven vorming op Gentse scholen

Leerkrachten en begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang gaan dagelijks aan de slag met grote groepen kinderen met elk een verschillende achtergrond of thuissituatie. Dat is een mooie, maar geen eenvoudige opdracht. In Gent groeit één op vijf van de kinderen op in armoede. Zij ervaren het school lopen helaas niet altijd positief. Kinderen in armoede zijn vaker dan andere kinderen het slachtoffer van pesten, ze worden vaker doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs en voelen zich niet altijd begrepen door medeleerlingen en het personeel van de school.

stocksnap_40l6ixc2u1

In Gent is armoede al lang een belangrijk thema in verschillende beleidsdomeinen, en niet in het minst binnen Onderwijs. Ook in de huidige beleidsnota Onderwijs is de aandacht voor armoede zeer groot. Er zijn tal van maatregelen over hoe het onderwijs omgaat met en strijdt tegen dit maatschappelijk probleem.

In de commissie Onderwijs vroeg ik na wat de rol van de dialoog met mensen in armoede zelf is. Door dialoog met mensen die zelf in armoede leven of geleefd hebben, kan er immers meer begrip ontstaan van hoe bepaalde aspecten van onderwijs (bijvoorbeeld huiswerk, uitstappen, sanctiebeleid) beleefd worden. Ook op beleidsniveau kan het samenwerken met ervaringsdeskundigen of vertegenwoordigers van armoedeverenigingen verrijkend werken.

(Letterlijk) Mondelinge vraag: “Inzet van ervaringsdeskundigen armoede in het onderwijs.”

In de beleidsnota Onderwijs die intussen 2 jaar van kracht is, is de aandacht voor armoede zeer groot. Er zijn tal van maatregelen die gericht zijn op hoe het onderwijs omgaat met en strijdt tegen dit maatschappelijk probleem. De beleidsintenties leggen niet zelden de nadruk op de nood aan samenwerking met andere partners. Zo vermeldt de beleidsnota dat het IVA een project met ervaringsdeskundigen zal opstarten die het bewustzijn rond armoede en de gevolgen ervan bij de personeelsleden aanscherpt (actie 10). Dat lijkt me een erg zinvol initiatief. Leerkrachten, begeleiders in de STIBO enz. gaan dagelijks aan de slag met grote groepen kinderen met elk een verschillende achtergrond of thuissituatie. Dat is allerminst een eenvoudige opdracht. Door dialoog met mensen die zelf in armoede leven of geleefd hebben, kan er meer begrip ontstaan van hoe bepaalde aspecten van onderwijs (bijvoorbeeld huiswerk, uitstappen, sanctiebeleid) beleefd worden.

Ook op beleidsniveau kan het samenwerken met ervaringsdeskundigen of vertegenwoordigers van armoedeverenigingen verrijkend werken.

 • Wat is de stand van zaken van het project met ervaringsdeskundigen?
 • Worden enkel opgeleide ervaringsdeskundigen (en dus volwassenen) betrokken? Is er ook betrokkenheid van de jongerenwerkingen van armoedeverenigingen?
 • Worden alle personeelsleden betrokken in het project, dwz niet enkel leerkrachten, maar ook directie, beleidsverantwoordelijken, ondersteunend personeel?
 • Heeft het IVA Stedelijk Onderwijs Gent ervaringsdeskundigen in dienst? Zo niet, kan dit in de toekomst overwogen worden?
 • Zijn bij de werkgroep ‘Armoedebeleid op school’ ervaringsdeskundigen of vertegenwoordigers van armoedeverenigingen betrokken? Zo niet, kan dit in de toekomst overwogen worden?
 • Wordt er op het beleidsniveau structureel samengewerkt met ervaringsdeskundigen of vertegenwoordigers van armoedeverenigingen?

Lees verder

Stad Gent voert sociaal tarief in voor schoolmaaltijden

Het invoeren van de nieuwe schoolmaaltijden in het stedelijk onderwijs in Gent, heeft tot gevolg dat de prijzen stijgen. Voor een kleuter stijgt de prijs per maaltijd van €2.85 naar €3,25. Voor kinderen uit de lagere school zullen ouders €4,10 in plaats van €3,10 betalen. Dit zijn nog steeds gemiddelde tarieven in vergelijking met de prijzen van maaltijden in andere scholen. Maar om de maaltijden betaalbaar te houden voor iedereen, voert de stad samen met de nieuwe tarieven ook een sociaal tarief in.
schoolmaaltijdGezinnen met een jaarlijks belastbaar gezinsinkomen lager dan €22.494,93 zullen een korting genieten van 25% op iedere bestelde maaltijd. Dit betekent concreet dat de prijzen voor deze gezinnen niet zullen stijgen. Het gaat om ongeveer 15% van de leerlingen die vandaag gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang en de warme maaltijden op school.
Ouders krijgen deze week een brief van het stedelijk onderwijs met alle informatie over de nieuwe tarieven. De tarieven gaan in vanaf februari 2017. Schepen Elke Decruynaere bevestigde in de commissie dat het sociaal tarief automatisch zal worden toegekend.
(Letterlijk) Uit de toelichting van het nieuwe retributiereglement
“Op vraag van verschillende ouders, kinderen en medewerkers wordt ingezet op gezonde maaltijden waarbij duurzaamheid en kwaliteit centraal staat daardoor is er ook een prijsstijging. Voor een kleuter stijgt de prijs per maaltijd met €0,40 van €2.85 naar €3,25. Voor kinderen uit de lagere school betalen ouders €1 meer per maaltijd, dit staat gelijk aan een tarief van €4,10.

Lees verder

Boeiend debat over kindvriendelijkheid

Op 10 mei 2014 organiseerde ik samen met de wijkclub van sp.a Brugse Poort een ontbijtdebat over kindvriendelijkheid. Ik kan tevreden terugblikken, maar zie toch nog vele uitdagingen. Ik denk dat we met de aandacht voor kindvriendelijkheid goed op weg zijn. Maar er is nog veel werk: onze openbare ruimte is nog steeds niet aangepast aan kinderen en we laten maatschappelijk kwetsbare jongeren nog te veel in de steek.

debat4
Foto: Jean Marie Fotografie

Tijdens het debat werd zaterdag alvast wél aan de kinderen gedacht: zij konden zich uitleven in een – wegens regenweer binnen ingerichte- pop-up speeltuin.

 
Lees verder

Kleuters François Laurentinstituut uiterlijk 1 januari 2015 terug naar Onderstraat

In juli 2013 werden ernstige scheuren vastgesteld in het gebouw in de Onderstraat waar de kleuterschool van het Francois Laurentinstituut en het STIBO De Dulle Grietjes zijn gevestigd. De veiligheid van de kinderen kon niet langer gegarandeerd worden en er werd een ander onderkomen gezocht en gevonden voor de kleuters in de Abeelstraat.

Lees verder

100 Gentenaars: een tussenstand

Mooi, gezellig en historisch. Zo beschrijft een Gentenaar zijn stad in drie woorden. Maar de Gentenaar is ook kritisch: hij wil minder zwerfvuil en meer groen in de stad. Een tussenstand na 50 interviews met Gentenaars.

Gent in drie woorden volgens 50 Gentenaars

Jong of oud, geboren of nieuwkomer, de Gentenaar heeft niet veel moeite om de lof over zijn stad te zingen. We houden van de gezelligheid en van het historisch karakter van de mooie binnenstad. Gent is groot en klein tegelijk: het heeft de voordelen van een grootstad, maar dan zonder de nadelen. Ava (32): “Gent is een dorp hé, maar dan wel een met een enorm cultureel aanbod!”. Ook de mentaliteit van de inwoners komt vaak ter sprake. In Gent zijn we open-minded, tolerant, gemoedelijk… “Je mag hier zijn wie je bent.” (Kadir, 41)

Wat Gentenaars beter willen

Onder het motto ‘goed kan altijd beter’, twijfelen weinig Gentenaars om te vertellen wat ze anders willen zien. Opvallend veel vragen gaan over fietsen: de infrastructuur moet meer, beter en veiliger. “In de straat van mijn school ligt geen fietspad. Dat is toch niet normaal?” zegt Ilias, 7 jaar. Veel Gentenaars maken zich ook zorgen over de veiligheid en ergeren zich aan het zwerfvuil. “Gent doet wel zijn best om een propere stad te zijn, maar daar moeten de mensen ook aan meewerken. Als ik zelf iets op straat zie liggen, raap ik het op en gooi ik het in de vuilnisbak.” (Josée, 61 jaar)

Halfweg de 100 Gentenaars, dat lijkt me de ideale gelegenheid om hun bekommernissen te toetsen aan het programma dat we met sp.a-Groen de komende jaren willen uitvoeren. Een overzichtje van de top vijf.

 

Met stip op kop: fietsen!

Sp.a-Groen heeft de ondubbelzinnige ambitie om koploper te zijn in Vlaanderen op het vlak van duurzame mobiliteit. De enige mogelijkheid om de groeiende verkeersdruk te keren is duidelijke keuzes te maken voor een stads- en mensvriendelijke mobiliteit. We stellen het openbaar vervoer, de fiets en voetganger centraal volgens het STOP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Personenwagen.

We blijven inzetten op een doorgedreven uitbouw van een fijnmazig en veilig fietsnet. Het doel is dat alle belangrijke voorzieningen, scholen, stations en recreatieve plekken veilig per fiets bereikbaar zijn. Daarbovenop komt er een netwerk van snelfietspaden voor veilige verbindingen op lange afstand tussen het centrum, de wijken, de haven en de voorstadskernen. Er komen voldoende veilige fietsenstallingen in woonwijken, bij winkelcentra en bij administratieve diensten.

Een paar concrete plannen:

 • We bouwen de fietsas van Coupure Links tot aan de Trekweg verder gradueel uit. Langs de Coupure Links wordt de fietsas omgebouwd tot een fietsstraat met toegangsverkeer beperkt tot de omwonenden.
 • Hoofdwegen worden systematisch gescreend in functie van het wegwerken van de zwakke punten voor fietsers (bv. Brugsesteenweg, Europabrug, de bruggen over de ringvaart, maar ook op- en afritten van R4).
 • Voor het fietsverkeer, en vooral voor woon-schoolverkeer worden veilige fietsroutes uitgezocht, waar nodig worden alternatieve routes gepromoot. Fietsroutes worden systematisch bewegwijzerd d.m.v. een km- en tijdsduuraanduiding.
 • In het centrum van de stad wordt een fietsservicepunt uitgebouwd.
 • We zoeken naar een soepele en betaalbare formule voor leenfietsen.

Kinderopvang

De voorbije 6 jaar zijn er in Gent 1200 plaatsen bijgekomen. Het heeft ervoor gezorgd dat er eindelijk voldoende aanbod is voor de grote vraag, maar er blijven nog pijnpunten: kinderopvang is niet altijd beschikbaar in de buurt en betekent voor veel gezinnen (zeker bij alleenstaande ouders) een te grote hap uit het maandelijks budget. Door de groeiende bevolking en het intensiever gebruik van de voor- en buitenschoolse opvang zullen er nog extra plaatsen moeten bijkomen. We blijven daarom investeren in voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang en doen dat via een buurt- en wijkgerichte aanpak. We stimuleren vooral inkomensgerelateerde plaatsen omdat die betaalbaar zijn voor iedereen.

Veiligheid (met inbegrip van overlast zoals zwerfvuil)

We streven naar een integraal en sociaal rechtvaardig veiligheidsbeleid en werken daarom op drie niveaus: 1) preventie en sensibilisering, zowel bij mogelijke daders als slachtoffers  2) herstel en zorg, wat inhoudt dat er gestreefd wordt naar een snel herstel van schade en dat slachtoffers de nodige zorg krijgen 3) een zinvol sanctioneringsbeleid zodat misdrijven een gepast gevolg krijgen en herhaling wordt vermeden.

Door samenwerking tussen politie (die werkt vanuit de visie van een gemeenschapsgerichte politiezorg), diverse stadsdiensten en externe partners pakken we problemen zoals verkeersveiligheid, overlast (vb. zwerfvuil en nachtlawaai) en alle vormen van criminaliteit (zowel delicten gericht tegen personen als eigendomsdelicten) aan.

Groen

Voldoende groen is essentieel voor de leefbaarheid van een stad. Leven in de stad mag dan veel voordelen hebben op ecologisch, sociaal en economisch vlak, het wordt pas echt aantrekkelijk als de stad parken, groene longen, maar ook lanen, wijkgroen en tuinen heeft. Het moet niemand verbazen dat we daar met sp.a-Groen volop willen op inzetten.

Enkele concrete punten:

 • De zogenaamde ‘groennorm’ (= een wijkpark op 400m wandelafstand voor elke Gentenaar) wordt stap voor stap gerealiseerd, met prioriteit voor dichtbebouwde woonwijken.
 • Bij de inrichting van parken zetten we in op meervoudig gebruik: naast het succes van de BBQ’s wordt bvb. ook meer aandacht besteed aan water als speelelement in parken.
 • Het Citadelpark wordt geherwaardeerd: we verminderen het aandeel verharde weg in het park drastisch, versmallen de wegen tot voet- en fietspaden en weren gemotoriseerd verkeer.
 • Bij de heraanleg van straten en voetpaden worden waar mogelijk straatbomen voorzien en worden bewoners extra aangezet om geveltuintjes aan te leggen.