COPS: het snelle bijstandsteam van de Gentse politie

Onlangs kwam het Snelle Responsteam (SRT) van de Antwerpse politie tussen in een jeugdinstelling. Daarbij werd een 14-jarig meisje dat zichzelf dreigde te verwonden met een glasscherf uitgeschakeld met een verfkogel uit een FN303, een zogenaamd ‚less lethal weapon’. Een bijzonder verontrustend incident: Wat doet een SRT in een jeugdinstelling? Hoe kan het dat er bij een incident met één minderjarige persoon blijkbaar geen minder ingrijpende oplossing bestaat dan een wapen af te vuren?

Schermafbeelding 2015-11-26 om 22.12.48

Naar aanleiding van dit incident vroeg ik bij de Gentse burgemeester Daniel Termont informatie en cijfers op over de werking van de COPS-unit van de Gentse politie, zeg maar ons “snelle respons team”.

Lees verder

Informatie en participatie voor elke Gentenaar

De Gentse gemeenteraad bekrachtigde gisteren de Beleidsnota Communicatie, Onthaal, Beleidsparticipatie en Stadsmarketing. De nota handelt over beleid waarvan de vruchten niet bepaald tastbaar zijn, maar toch is het belangrijk er voldoende lang bij stil te staan.

Schermafbeelding 2015-09-29 om 21.19.59

Het debat werd gedomineerd door gehakketak over één element uit de nota: de stad wil waar nodig ook voor communicatie zorgen in andere talen dan het Nederlands, zodat mensen die het Nederlands nog niet machtig zijn noodzakelijke informatie krijgen. Denk aan info over inschrijvingen op school, huisvuilophaling, lessen Nederlands… Koren op de molen van Vlaamse Belang en N-VA die zich hiertegen hevig verzetten en lieten uitschijnen dat het Gentse bestuur het niet belangrijk vindt dat nieuwkomers Nederlands leren. Lees verder

Nieuw GAS-beleid goedgekeurd door gemeenteraad

(Letterlijk: tussenkomst GAS-beleid op de gemeenteraad van november 2014)

De stad heeft er een lang traject op zitten om vandaag de nieuwe Beleidsnota over de Gemeentelijke Administratieve Sancties aan de Gemeenteraad voor te leggen. Een lang traject, omdat verschillende koninklijke besluiten op zich lieten wachten, maar ook omdat er heel wat overleg heeft plaatsgevonden: overleg met het parket en andere belangrijke partners in de uitvoering van het GAS-beleid, maar ook overleg met het middenveld door middel van een Trefdag in april.

youthIn wat volgt wil ik me beperken tot het luik dat minderjarigen betreft.

Lees verder

Geen GAS voor 14-jarigen. En dan nu het echte werk.

Een beslissing om iets niét te doen: dat lijkt niet bepaald nieuwswaardig. Niet zo vandaag met de belangrijke bekendmaking van het Gentse stadsbestuur: Gent verlaagt de leeftijd waarop je een gemeentelijke administratieve sanctie kan krijgen niet naar 14 jaar.

Een zucht van opluchting zal te horen zijn bij de vele organisaties die zich al jaren inzetten voor een samenleving die kinderen en jongeren insluit en hun rechten hoog in het vaandel draagt. Want welke boodschap zou een leeftijdsverlaging geven? Dat het de spuigaten uitloopt met dat jong gespuis en dat we daar met z´n allen wel eens paal en perk aan mogen stellen.

Lees verder

Tussenkomst: aanpassing van het GAS-beleid?

Raadslid Paul Goossens vroeg in de gemeenteraad aandacht voor het risico op willekeur bij het uitschrijven van Gemeentelijke Administratieve Sancties. Ik stelde burgemeester Daniel Termont volgende bijkomende vragen:

Ik denk dat de vraag naar aandacht voor het risico op willekeur een terechte vraag is: bij overlast is een proportionele reactie volgens transparante procedures in ieders voordeel.

Ik wil hierbij graag aansluiten door te verwijzen naar de nieuwe wetgeving omtrent gemeentelijke administratieve sancties die eind mei in de Kamer werd goedgekeurd. Naar aanleiding van dat wetsvoorstel zijn er in een gemeenschappelijke actie van maar liefst 213 middenveldorganisaties verschillende bekommernissen ge-uit: het risico op willekeur is daar een van, maar zij stellen ook de mogelijke leeftijdsverlaging, waarbij jongeren vanaf 14 jaar een GAS zouden kunnen krijgen, in vraag. Ze waarschuwen onder meer voor het onnodig laten uitdijen van een parallel systeem aan ons bestaand jeugdbeschermingsrecht.

Ik ben er mij van bewust dat de nieuwe wet nog niet gepubliceerd is, maar wil toch graag al hetvolgende vragen:

  • Plant u als burgemeester maatregelen om het GAS-beleid in Gent aan te passen?
  • En zal u in dat kader het huidige GAS-beleid evalueren en het Gentse middenveld te betrekken?

Het antwoord van burgemeester Daniel Termont: 

Ik heb ter voorbereiding van wat ik zinnens ben in het najaar een lang en goed gesprek gehad met de procureur, op mijn verzoek, over de nieuwe wetgeving van de GAS. De procureur wist mij te vertellen dat de nieuwe wetgeving voor hem veel mogelijkheden biedt om zaken naar de stad door te schuiven. Maar evenzeer zijn er vele zaken die hij op het niveau van het parket wil houden. U weet dat we aan de heer Sabbe een zeer goede procureur hebben die dit op een correcte manier invult.

Ik heb met de procureur het volgende afgesproken – en dit heb ik tevens politiek getoetst in het college – :

  • ten eerste een grondige evaluatie van het huidige GAS systeem (aantal GAS, welke materies, hoeveel betrokken minderjarigen, problemen, mogelijke beleidsmaatregelen om GAS te vermijden…)
  • ten tweede zal de procureur een nota verzorgen betreffende de mogelijkheden van de nieuwe GAS-wetgeving
  • ten derde een grondige evaluatie van het project ‘First Offenders’, het project waarbij we in samenwerking met de politie, de ouders, de school, de omgeving… minderjarigen die voor de eerste keer een misdrijf plegen, begeleiden, dit om te vermijden dat ze een tweede misdrijf zouden plegen. Als deze minderjarigen zich aan de afspraak houden, blijven zij uit handen van het gerecht. Momenteel gaat het om 331 jongeren op 1 jaar tijd. 71 daarvan zijn met gunstig gevolg begeleid. Zowel van politie als van parket hoor ik hierover positieve geluiden.

Op basis van deze drie zaken zou ik een beleidsvoorstel willen formuleren rond GAS, minderjarigen, eerste misdrijven, samenlevingsproblemen en dergelijke. Met dit voorstel wil ik naar een ronde tafel trekken waarbij alle relevante actoren worden betrokken: jeugdwerk, jeugdbescherming, parket, politie, jeugdpolitie… Het is dan de bedoeling de uitkomst van deze gesprekken als basis voor het beleid te gebruiken.

Een vergelijkbare werkwijze hebben we toegepast om tot de drugsbeleidsnota te komen. Dit heeft heel goed gewerkt, omdat het een beleid is dat gedragen wordt door gans het werkveld. Voor de GAS, en zeker waar het over minderjarigen gaat, wil ik evenmin over een nacht ijs gaan. We zullen er dus zeker nog op terugkomen.